เปิดรับสมัครพนักงานทำความสะอาด ประเทศญี่ปุ่น 10 อัตรา

เปิดรับสมัครพนักงานทำความสะอาด ประเทศญี่ปุ่น 10 อัตรา

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อัตรา กับนายจ้างจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท SBM จำกัด บริษัท Seibi จำกัด บริษัท Maintenance Care จำกัด และบริษัท IBS จำกัด โดยมีศูนย์ฝึกอบรมการบำรุงรักษาอาคาร (Building Maintenance Training Center : BMTC) ซึ่งประกอบกิจการสำนักงานบำรุงรักษาอาคารในประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวแทนนายจ้าง

สำหรับลักษณะงาน เป็นงานทำความสะอาดอาคาร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและถูกสุขอนามัยในอาคารต่าง ๆ ตามลักษณะของแต่ละสถานที่ ไม่ใช่การทำความสะอาดบ้านหรือแม่บ้าน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ doe.go.th/overseas หรือเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง และยื่นใบสมัครได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ก.พ. 2566

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร

นายไพโรจน์ กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้น รับเฉพาะเพศหญิง อายุ 18 – 40 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N4 หรือผ่านการทดสอบพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (JFT) A2 หรือเคยเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจปกติ ไม่มีรอยสัก ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยมีประวัติการพำนักอาศัยผิดกฎหมายหรือทำงานผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น ๆ มีสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุทุกปี สูงสุดรวม 5 ปี โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป – กลับ (ไทย – ญี่ปุ่น) และช่วยจัดหาที่พัก ส่วนคนงานรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายที่พัก โดยแต่ละบริษัทมีอัตราค่าจ้าง ดังนี้

1.บริษัท SBM จำกัด จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 47,520 บาทต่อเดือน

2.บริษัท Seibi จำกัด จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 46,590 บาทต่อเดือน

3.บริษัท Maintenance Care จำกัด จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 45,865 บาทต่อเดือน

4.บริษัท IBS จำกัด จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 45,253 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ การรับสมัครเป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นโดยวิธีรัฐจัดส่ง ดังนั้น คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

โดยสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครงาน เอกสารที่ต้องใช้ ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” เรื่อง “ประกาศกรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดอาคาร” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวัน และประเทศอื่น โทร 02 245 1034 ในวันเวลาทำการ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ lesplacomusophiles.com

แทงบอล

Releated